 <!DOCTYPE html> <html lang="zh-cn"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>`\癧緥Y,`\癧:g癶,`\癧Am4l縹,R棝\鷁NS邩罷:g癶6R gP杔Q鳶</title> <meta name="keywords" content="`\癧緥Y,`\癧:g癶,`\癧Am4l縹,R棝\鷁NS邩罷:g癶6R gP杔Q鳶" /> <meta name="description" content="`\癧齎禰h芉0LNh芉6RUSMO0ux裇0*s`\癧緥Y0[r`\癧緥Y0`\癧緥Y0禰統`\癧緥Y0RrRu縹孴T{|`\癧緥Y剉'Y媁鼅T'`ON wON€b/g-N胈0齎禰褃€b钀R+R嶯200502007t^HQT$N!k坈圢 齎禰fkpRy橆v翄fN 0" /> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"> <link href="Public/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" charset="utf-8"> <link href="Homenew/Tpl/default/Public/css/bxslider.css" rel="stylesheet" charset="utf-8"> <link href="Homenew/Tpl/default/Public/css/style.css" rel="stylesheet" charset="utf-8"> <script src="Public/js/jquery.min.js"></script> <script src="Homenew/Tpl/default/Public/js/bxslider.min.js"></script> <script src="Homenew/Tpl/default/Public/js/common.js"></script> <script src="Public/js/bootstrap.js"></script> <!--[if lt IE 9]> <script src="http://cdn.bootcss.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script> <script src="http://cdn.bootcss.com/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script> <![endif]--> </head> <body> <header> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-9 col-md-9" style="width:460px; margin-top:-10px;"> <a href="/"><img src="/jianhua/logo.png" class="logo" alt="&lt;{$Think.config.web_name}&gt;"/><img src="/jianhua/tel.jpg" class="logo1" alt=""/><img src="/jianhua/ali.jpg" class="logo1" alt=""/></a> </div> <!-- Fixed navbar --> <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top"> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navbar" aria-expanded="false" aria-controls="navbar"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <span id="small_search" class="glyphicon glyphicon-search" aria-hidden="true"></span> <a class="navbar-brand" href="#">黐*傑僓S</a> </div> <div id="navbar" class="navbar-collapse collapse"> <ul class="nav navbar-nav"> <li><a href="/">Q賨枡u楛/a></li> <li class="dropdown"> <a href="/products_1.html">罷-N胈 </a> <a href="/products_1.html" id="app_menudown" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false"><span class="glyphicon glyphicon-menu-down btn-xs"></span></a> <ul class="dropdown-menu nav_small" role="menu"> <li><a href="/products1_1.html">*s`\癧緥Y</a></li> <li><a href="/products2_1.html">[r`\癧緥Y</a></li> <li><a href="/products3_1.html">`\癧緥Y</a></li> <li><a href="/products3_1.html">禰統`\癧緥Y</a></li> <li><a href="/products4_1.html">RrR緥Y</a></li> <li><a href="/products6_1.html">vQ諲緥Y</a></li> </ul> </li> <li class="dropdown"> <a href="/case.html">`\癧縹歔6R</a> <a href="/case.html" id="app_menudown" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false"><span class="glyphicon glyphicon-menu-down btn-xs"></span></a> <ul class="dropdown-menu nav_small" role="menu"> <li><a href="/casedetails0.html">[r`\癧縹歔6R</a></li> <li><a href="/casedetails1.html">`\癧縹歔6R</a></li> <li><a href="/casedetails2.html">*s`\癧縹歔6R</a></li> <li><a href="/casedetails3.html">禰統`\癧縹歔6R</a></li> </ul> </li> <li class="dropdown"> <a href="/company.html">sQ嶯b霳</a> <a href="/company.html" id="app_menudown" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false"><span class="glyphicon glyphicon-menu-down btn-xs"></span></a> <ul class="dropdown-menu nav_small" role="menu"> <li><a href="/company.html">lQ鳶€{薔</a></li> <li><a href="/company.html#1">哠騍倐筽</a></li> <li><a href="/company.html#2">c儔奃?岦/a></li> <li><a href="/company.html#3">齎禰N)R</a></li> </ul> </li> <li><a href="/picture3.html">7bHh婳</a></li> <li><a href="/news1_1.html">癳麜-N胈</a></li> <li><a href="/contact.html">T€鹼b霳</a></li> <li style=" margin-right:-17px;"><a href="http://www.china-jianhua.com">-N噀</a></li> <li style=" width:10px;"><a href="">/</a></li> <li style=""><a href="http://en.china-jianhua.com">EN</a></li> </ul> </div> </div> </nav> </div> </div> </header> <div class="page_bg" style="background: url(/jianhua/newsbg.jpg) center top no-repeat;"></div> <div style="background: url(Uploads/bg1.jpg) center top fixed no-repeat;"> <div class="container index_about" style="width:1260px;"> <div class="row"> <h2 class="about_h2" style="float:left; padding-left:30px; height:60px;"><a href=""></a></h2> <p class="about_p" style="float: right; padding-right:30px;"><a href="products1_1.html"> *s`\癧緥Y </a></p> </div> <a href="/html/picinfo145.html"><div class="row" style="margin-bottom:25px;"> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:270px;"> <div class="flipper" > <div class="front"> <img style="width:238px; height:158px; " src="/UploadFile/CoolSite/2020100838631201.jpg" alt="[r`\癧Am4l縹錧z倓vyr乢孴緥Y剉魚"> </div> </div> </div><div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:0px; width:929px;"> <div class="flipper" > <div class="front"> <h3>[r`\癧Am4l縹錧z倓vyr乢孴緥Y剉魚</h3> <p style="text-align:left; line-height: 35px;">[r`\癧:g癶緥YN,偭墡N'Y媁邩罷錧係 `\癧緥Y(W^:W N_Nc韣裇U\ 墍邩罷剉塠hQ'`孴kSu'`_N譙0R^踠坢9€剉sQ鑜0墍{|邩罷剉亯Bl儚貧 `\癧:g癶緥Y(WO(u鰁 'Y禰龕鍂S愻~孴魚_N坃蛻亯0蔔)Y b霳\T╜薔</p> </div> </div> </div> </div></a> <a href="/html/picinfo144.html"><div class="row" style="margin-bottom:25px;"> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:270px;"> <div class="flipper" > <div class="front"> <img style="width:238px; height:158px; " src="/UploadFile/CoolSite/2020100644087873.jpg" alt="sQ嶯t`\癧:W剉顣槝"> </div> </div> </div><div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:0px; width:929px;"> <div class="flipper" > <div class="front"> <h3>sQ嶯t`\癧:W剉顣槝</h3> <p style="text-align:left; line-height: 35px;">(W菑籗剉20t^虘 *s墍(W墍{|坢9?N剉詋婳 NM枂N22 [r墍孴墍剉詋婳瀀燫哊9 統墍剉詋婳瀀燫哊110齎匭蟸8^裇u剉邩罷塠hQ婲EeO篘霳妽eg妽舃胈陙馷剉橪h0統墍剉邩罷塠hQ顣槝/fc鴙sQ蜰N€剉鰁魰h圏/p> </div> </div> </div> </div></a> <a href="/html/picinfo143.html"><div class="row" style="margin-bottom:25px;"> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:270px;"> <div class="flipper" > <div class="front"> <img style="width:238px; height:158px; " src="/UploadFile/CoolSite/2020100333697917.jpg" alt="sQ嶯t`\癧係剉顣槝"> </div> </div> </div><div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:0px; width:929px;"> <div class="flipper" > <div class="front"> <h3>sQ嶯t`\癧係剉顣槝</h3> <p style="text-align:left; line-height: 35px;">(W菑籗剉20t^虘 *s墍(W墍{|坢9?N剉詋婳 NM枂N22 [r墍孴墍剉詋婳瀀燫哊9 統墍剉詋婳瀀燫哊110齎匭蟸8^裇u剉邩罷塠hQ婲EeO篘霳妽eg妽舃胈陙馷剉橪h0統墍剉邩罷塠hQ顣槝/fc鴙sQ蜰N€剉鰁魰h圏/p> </div> </div> </div> </div></a> <a href="/html/picinfo141.html"><div class="row" style="margin-bottom:25px;"> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:270px;"> <div class="flipper" > <div class="front"> <img style="width:238px; height:158px; " src="/UploadFile/CoolSite/2020093030362919.jpg" alt="\u統`\癧燫錧u縹bWY緥Y 悑W剉鶺,g烻R"> </div> </div> </div><div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:0px; width:929px;"> <div class="flipper" > <div class="front"> <h3>\u統`\癧燫錧u縹bWY緥Y 悑W剉鶺,g烻R</h3> <p style="text-align:left; line-height: 35px;">Nu齹汻鴙9SM憚v烻R緥Y剉燫錧齹汻0膲 </div> </div> </div> </div></a> <a href="/html/picinfo140.html"><div class="row" style="margin-bottom:25px;"> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:270px;"> <div class="flipper" > <div class="front"> <img style="width:238px; height:158px; " src="/UploadFile/CoolSite/2020092833418903.JPG" alt="*s`\癧緥Y}v匭亪m襨艌n€b/g魦f"> </div> </div> </div><div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:0px; width:929px;"> <div class="flipper" > <div class="front"> <h3>*s`\癧緥Y}v匭亪m襨艌n€b/g魦f</h3> <p style="text-align:left; line-height: 35px;">*s`\癧緥Y}v亪m襨艌n/fblQ鳶╟鶴剉N蛓HQ蹚緥Y 僛O*sSO剉}v?ukS纇豽搹?RYt魰T 6qT蹚eQ坢襨眥蹚L垐m襨Yt te*N菑 z迯韣袕LN\P uHe噑貧kSu塠hQ鄀al觛0僛T@b g剉'Y-N媁u*s`\癧燫錧係</p> </div> </div> </div> </div></a> <a href="picture1_1.html">枡u楛/a><a href="picture1_2.html"> NNu楛/a> <a href="picture1_1.html">1</a><a href="picture1_2.html">2</a><font color='red'>3</font> <a href="picture1_4.html">4</a><a href="picture1_5.html">5</a><a href="picture1_6.html">6</a><a href="picture1_7.html">7</a><a href="picture1_8.html">8</a><a href="picture1_4.html"> NNu楛/a><a href="picture1_8.html">>\u楛/a> </div> </div> <div class="container" style=" border-top:#EEEEEE solid 1px;"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-5"> <div class="index_contact"> <span class="left_span"><img src="/jianhua/logo.png" width="80" height="38" alt="鷁NS:g癶" /></span><h2 class="left_h2">R棝\鷁NS</h2> <p style="padding-left:44px;padding-top:5px; color:#7D7D7D">R棝\鷁NS邩罷:g癶6R gP杔Q鳶</p> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-5" style="width:260px; margin-top:-20px;"> <div class="index_contact"> <p style="padding-top:20px;"><a href="/">Q賨枡u楛/a><a href="/case.html" style="padding-left:50px;">`\癧縹歔6R</a></p> <p><a href="/products_1.html">`\癧緥Y</a><a href="/picture3.html" style="padding-left:50px;">7bHh婳</a></p> <p><a href="/products5_1.html">RrR緥Y</a><a href="/news1_1.html" style="padding-left:50px;">癳麜-N胈</a></p> <p><a href="/products6_1.html">vQ僛緥Y</a><a href="/company.html" style="padding-left:50px;">sQ嶯b霳</a></p> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-5" style="width:120px; margin-top:-20px;"> <div class="index_contact"> <p style="padding-top:20px;"><img src="/jianhua/mobile.png" width="80" height="80" alt="鷁NS:g癶" /></p> <p style="padding-left:10px;">Kb:gQ賨</p> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-5" style="width:300px; margin-top:-20px;"> <div class="index_contact"> <p style="padding-top:20px;"><img src="/jianhua/add_logo.png" width="20" height="20" alt="鷁NS:g癶" /><a style="padding-left:20px;">q\NwR棝\鰛轢^%剋m,{ N錧N鞻</a></p> <p style="padding-top:20px;"><img src="/jianhua/tel_logo.png" width="20" height="20" alt="鷁NS:g癶" /><a style="padding-left:20px;">+86-0532-87270326</a></p> </div> </div> </div> </div> <footer> <div class="copyright"> <p><a href="/contact.html">T€鹼b霳</a> | <a href="/c_sitemap.html">Q賨0W</a><span> R棝\鷁NS邩罷:g癶6R gP杔Q鳶 HrCg@b g YHh鱏 <a href="http://beian.miit.gov.cn" target="_blank">仠ICPY16025883鱏-2</a></span></p> </p> </div> </footer> <!--gbg--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Public/css/online.css" charset="utf-8"> <div id="cmsFloatPanel"> <div class="ctrolPanel" style="width:129px; height:259px;"> <img src="/jianhua/right.png" width="129" height="259" alt=""/> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/Public/js/online.js"></script> </body> </html> </body> </html>