 <!DOCTYPE html> <html lang="zh-cn"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>lQ鳶€{薔-R棝\鷁NS邩罷:g癶6R gP杔Q鳶</title> <meta name="keywords" content="lQ鳶€{薔-R棝\鷁NS邩罷:g癶6R gP杔Q鳶" /> <meta name="description" content="R棝\鷁NS邩罷:g癶6R gP杔Q鳶;Nc孴耂N`\癧緥Y0`\癧:g癶齎禰h芉0LNh芉6R蔛頞9e0x裇0u*s`\癧緥Y0[r`\癧緥Y0`\癧緥Y0禰統`\癧緥Y0RrRu縹孴T{|`\癧緥Y剉'Y媁鼅T'`ON wON€b/g-N胈0齎禰褃€b钀R+R嶯200502007t^HQT$N!k坈圢 齎禰fkpRy橆v翄fN 0/fN禰u*s0[r00禰統`\癧0RrRu縹孴T{|`\癧緥Y剉鼅T'`l%ON0顅MR lQ鳶 N緥褃x-N胈0鴶 恖Q鳶0塠艌lQ鳶0.UTglQ鳶0擭*Nuf忯0 N*N係:S 8h胈ON`S0Wb楋y5NYs^筫s| 皊騗_裇v^昩eQO(u哊*s0[r00禰統踁agu縹0" /> <meta name="applicable-device"content="pc,mobile"> <link href="/Public/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" charset="utf-8"> <link href="/Homenew/Tpl/default/Public/css/bxslider.css" rel="stylesheet" charset="utf-8"> <link href="/Homenew/Tpl/default/Public/css/style.css" rel="stylesheet" charset="utf-8"> <script src="/Public/js/jquery.min.js"></script> <script src="/Homenew/Tpl/default/Public/js/bxslider.min.js"></script> <script src="/Homenew/Tpl/default/Public/js/common.js"></script> <script src="/Public/js/bootstrap.js"></script> <!--[if lt IE 9]> <script src="/../cdn.bootcss.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script> <script src="/../cdn.bootcss.com/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script> <![endif]--> </head> <body> <header> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-9 col-md-9" style="width:460px; margin-top:-10px;"> <a href="/" title="`\癧緥Y_`\癧:g癶_`\癧Am4l縹-R棝\鷁NS邩罷:g癶6R gP杔Q鳶"><img src="/jianhua/logo.png" class="logo" alt="`\癧緥Y_`\癧:g癶_`\癧Am4l縹-R棝\鷁NS邩罷:g癶6R gP杔Q鳶"/></a><img src="/jianhua/tel.jpg" class="logo1" alt="5u輯"/><img src="/jianhua/ali.jpg" class="logo1" alt="?柼戶]鬩"/> </div> <!-- Fixed navbar --> <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top"> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navbar" aria-expanded="false" aria-controls="navbar"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <span id="small_search" class="glyphicon glyphicon-search" aria-hidden="true"></span> <a class="navbar-brand" href="#">黐*傑僓S</a> </div> <div id="navbar" class="navbar-collapse collapse"> <ul class="nav navbar-nav"> <li><a href="/">Q賨枡u楛/a></li> <li class="dropdown"> <a href="/products_1.html">罷-N胈 </a> <a href="/products_1.html" id="app_menudown" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false"><span class="glyphicon glyphicon-menu-down btn-xs"></span></a> <ul class="dropdown-menu nav_small" role="menu"> <li><a href="/products1_1.html">*s`\癧緥Y</a></li> <li><a href="/products2_1.html">[r`\癧緥Y</a></li> <li><a href="/products3_1.html">`\癧緥Y</a></li> <li><a href="/products4_1.html">禰統`\癧緥Y</a></li> <li><a href="/products5_1.html">RrR緥Y</a></li> <li><a href="/products6_1.html">vQ諲緥Y</a></li> </ul> </li> <li class="dropdown"> <a href="/case.html">`\癧縹歔6R</a> <a href="/case.html" id="app_menudown" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false"><span class="glyphicon glyphicon-menu-down btn-xs"></span></a> <ul class="dropdown-menu nav_small" role="menu"> <li><a href="/casedetails0.html">[r`\癧縹歔6R</a></li> <li><a href="/casedetails1.html">`\癧縹歔6R</a></li> <li><a href="/casedetails2.html">*s`\癧縹歔6R</a></li> <li><a href="/casedetails3.html">禰統`\癧縹歔6R</a></li> </ul> </li> <li class="dropdown"> <a href="/company.html">sQ嶯b霳</a> <a href="/company.html" id="app_menudown" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false"><span class="glyphicon glyphicon-menu-down btn-xs"></span></a> <ul class="dropdown-menu nav_small" role="menu"> <li><a href="/company.html">lQ鳶€{薔</a></li> <li><a href="/company.html#1">哠騍倐筽</a></li> <li><a href="/company.html#2">c儔奃?岦/a></li> <li><a href="/company.html#3">齎禰N)R</a></li> </ul> </li> <li><a href="/picture3.html">7bHh婳</a></li> <li><a href="/news1_1.html">癳麜-N胈</a></li> <li><a href="/contact.html">T€鹼b霳</a></li> <li style=" margin-right:-17px;"><a href="http://www.china-jianhua.com">-N噀</a></li> <li style=" width:10px;"><a href="">/</a></li> <li style=""><a href="http://www.china-jianhua.com/en/">EN</a></li> </ul> </div> </div> </nav> </div> </div> </header> <div class="page_bg" style="background: url(/jianhua/aboutbg.jpg) center top no-repeat;"></div> <div style="background-color:#FFFFFF; margin-top:30px;"> <div class="container index_about" style="width:1260px; text-align:center;"> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:160px; width:310px;"> <div class="flipper" > <div class="front"> <h3><a href="#1">lQ鳶€{薔</a></h3> <p></p> </div> </div> </div><div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:310px;"> <div class="flipper" > <div class="front"> <h3><a href="#2">c儔奃崣e</a></h3> <p></p> </div> </div> </div><div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:310px;"> <div class="flipper" > <div class="front"> <h3><a href="#3">齎禰N)R</a></h3> <p></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div style="background: url(Uploads/bg1.jpg) center top fixed no-repeat;"> <div class="container index_about" style="width:1260px;"> <div class="row"> <h2 class="about_h2" style=""><a href="#1">lQ鳶€{薔</a></h2> <p class="about_p" style=""><a href="">   </a></p> </div> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:660px;"> <div class="flipper" > <div class="front"> <p style="text-align:left; line-height: 35px;"><P><FONT style="FONT-SIZE: 18px">R棝\鷁NS邩罷:g癶6R gP杔Q鳶b藌嶯2000t^ 鑜孮D嵮?000NCQ /fN禰N钑u*s0[r00禰統`\癧緥Y蔛RrRu縹係禰0lQ鳶 N緥q\NwON€b/g-N胈0鴶 恖Q鳶0塠艌lQ鳶0.UTglQ鳶0擭*Nuf忯0</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 18px"></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 18px">彇@wlQ鳶剉錯蕍頧'Y 鷁NS篘@w</P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 18px"></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 18px">2008t^ON珗歔:N齎禰貧癳€b/gON 2011t^Yz?R惽弙^仒裇翄fN 2009t^珗ReQ,{踁yb hQ齎100禰鍂茓Cg鵚瞼軴諎筽ON 0lQ鳶hQb?峽_ISO9001:2008齎E?嵪h芉 鷁藌哊孾刄剉罷(嵪戄O翄SO鹼 騗穬梍ISO 9001-20150ISO14001:20070OHSAS18001:20010ISO10012:2003I{SO鹼翄翄fN</FONT></P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 18px"></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT style="FONT-SIZE: 18px">lQ鳶剉暢嵮SU\孴(W齎匭Y剉q_蚑汻蔛墛N璭0Wib'Y lQ鳶HQTc兎 NLu墍{|膥莮,{擭J\*s墍'YOyr妅!?sVY 0 -N齎墍{|Nq_蚑汻罷Lr 0 -N齎墍{|燫錧:g癶緥YO纘ON 0 -N齎鍂T`\癧緥YASsO罷Lr 0 -N齎墍{|錧Nq_蚑汻罷Lr 0 -N齎墍{|邩罷LN:_縍ON 0 hQ齎O纘l%勓y€bON 0 -N齎N)R---q\NwffON 0 q\NwTLr 0 q\NwWTFUh 0 q\Nw墍{|邩罷LN50:_ 0 q\Nwh芉So倉YL圍NAAAON 0 R棝\^褃€bR癳HQ蹚USMO I{Yy榗儔婐y鱏0 鷁NS FUh罷錘菑lx剉罷(嵪0o倉Y剉.UTgh藌w崋N鷁NSlQ鳶趮瀃0圼酧剉ONb_a0</FONT></P></p> </div> </div> </div><div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:599px;"> <div class="flipper" > <div class="front"> <img style="width:567px; height:656px;" src="/jianhua/aboutrg.png" alt=""> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div style="background: url(Uploads/bg1.jpg) center top fixed no-repeat;"> <div class="container index_about" style="width:1260px;"> <div class="row"> <h2 class="about_h2" style=""><a href="">哠騍倐筽</a></h2> <p class="about_p" style=""><a href="">   </a></p> </div> </div> </div> <!-- bxslider --> <div class="flash"> <ul class="bxslider"> <li><img src="/jianhua/history.jpg" alt="鷁NS:g癶" /></li> </ul> </div><script type="text/javascript"> $('.bxslider').bxSlider({ }); </script> <div style="background: url(Uploads/bg1.jpg) center top fixed no-repeat;"> <div class="container index_about" style="width:1260px;"> <div class="row"> <h2 class="about_h2" style=""><a href="#2">c儔奃?岦/a></h2> <p class="about_p" style=""><a href="#2">   </a></p> </div> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/r13.jpg" target="_blank"><img src="/jianhua/r13.jpg" width="163" height="126" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/r13.jpg" target="_blank">褢LrgFU</a></h6> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/r14.jpg" target="_blank"><img src="/jianhua/r14.jpg" width="163" height="126" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/r14.jpg" target="_blank">gwQ鱊</h6> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/r15.jpg" target="_blank"><img src="/jianhua/r15.jpg" width="163" height="126" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/r15.jpg" target="_blank">€b/gR癳-N胈</a></h6> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/r16.jpg" target="_blank"><img src="/jianhua/r16.jpg" width="163" height="126" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/r16.jpg" target="_blank">HQ蹚ON</a></h6> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/r3.jpg" target="_blank"><img src="/jianhua/r3.jpg" width="163" height="126" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/r3.jpg" target="_blank">ON€b/g-N胈</a></h6> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/r4.jpg" target="_blank"><img src="/jianhua/r4.jpg" width="163" height="126" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/r4.jpg" target="_blank">悥b_燪決ON</a></h6> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div style="background: url(Uploads/bg1.jpg) center top fixed no-repeat;"> <div class="container index_about" style="width:1260px;"> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/r12.jpg" target="_blank"><img src="/jianhua/r12.jpg" width="163" height="126" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/r12.jpg" target="_blank">-N齎gwQb暃RON</a></h6> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/r11.jpg" target="_blank"><img src="/jianhua/r11.jpg" width="163" height="126" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/r11.jpg" target="_blank">-N齎鍂T`\癧緥YASsO罷Lr</a></h6> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/r10.jpg" target="_blank"><img src="/jianhua/r10.jpg" width="163" height="126" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/r10.jpg" target="_blank">-N齎[rLN褢Lr緥Y汷擽FU</a></h6> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/r9.jpg" target="_blank"><img src="/jianhua/r9.jpg" width="163" height="126" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/r9.jpg" target="_blank">N緗yr癳:yON</a></h6> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/r8.jpg" target="_blank"><img src="/jianhua/r8.jpg" width="163" height="126" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/r8.jpg" target="_blank">錧 zxvz-N胈</a></h6> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/r7.jpg" target="_blank"><img src="/jianhua/r7.jpg" width="163" height="126" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/r7.jpg" target="_blank">q\NffON</a></h6> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div style="background: url(Uploads/bg1.jpg) center top fixed no-repeat;"> <div class="container index_about" style="width:1260px;"> <div class="row"> <h2 class="about_h2" style=""><div id="#3"></div><a href="#3">齎禰N)R</a></h2> <p class="about_p" style=""><a href="">   </a></p> </div> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/UploadFile/CoolSite/2023030945749713.jpg" target="_blank"><img src="/UploadFile/CoolSite/2023030945749713.jpg" width="186" height="226" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/UploadFile/CoolSite/2023030945749713.jpg" target="_blank">N蛓抸Uf:g眥CO2裿鹼邁</a></h6> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/UploadFile/CoolSite/2022010430552843.jpg" target="_blank"><img src="/UploadFile/CoolSite/2022010430552843.jpg" width="186" height="226" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/UploadFile/CoolSite/2022010430552843.jpg" target="_blank">鸔Uf>e@埮坣</a></h6> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/z13.jpg" target="_blank"><img src="/jianhua/z13.jpg" width="186" height="226" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/z13.jpg" target="_blank">殌nm:g</a></h6> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/z14.jpg" target="_blank"><img src="/jianhua/z14.jpg" width="186" height="226" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/z14.jpg" target="_blank">(u嶯`\癧f忯晞v琡 T_蘏h廁g刧</a></h6> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/z15.jpg" target="_blank"><img src="/jianhua/z15.jpg" width="186" height="226" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/z15.jpg" target="_blank">*s[r`\癧(u}v伬h玼搹惻坣</a></h6> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/z16.jpg" target="_blank"><img src="/jianhua/z16.jpg" width="186" height="226" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/z16.jpg" target="_blank">*sD幓S踜艌n</a></h6> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div style="background: url(Uploads/bg1.jpg) center top fixed no-repeat;"> <div class="container index_about" style="width:1260px;"> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/z24.png" target="_blank"><img src="/jianhua/z24.png" width="186" height="226" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/z24.png" target="_blank">*s`\癧(u雙`l剉燫韕艌n</a></h6> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/z23.png" target="_blank"><img src="/jianhua/z23.png" width="186" height="226" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/z23.png" target="_blank">(u嶯`\癧u*s剉5u鸔艌n</a></h6> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/z22.png" target="_blank"><img src="/jianhua/z22.png" width="186" height="226" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/z22.png" target="_blank">(u嶯*s`\癧:W剉eR畍:g剉eR畍艌n</a></h6> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/z21.png" target="_blank"><img src="/jianhua/z21.png" width="186" height="226" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/z21.png" target="_blank">(u嶯Fh秅_陙≧圧JS:g剉h廠忷g刧</a></h6> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/z20.png" target="_blank"><img src="/jianhua/z20.png" width="186" height="226" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/z20.png" target="_blank">癳媁剉_媁h徟坣</a></h6> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 col-md-4" style="margin-left:10px; width:200px;"> <div class="flipper" style="width:188px;"> <div class="front"> <a href="/jianhua/z19.png" target="_blank"><img src="/jianhua/z19.png" width="186" height="226" alt=""></a> <h6 style="text-align:center; font-size:14px;"><a href="/jianhua/z19.png" target="_blank">*s魛SO衏GS:g(u O≧艌n</a></h6> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container" style=" border-top:#EEEEEE solid 1px;"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-5"> <div class="index_contact"> <span class="left_span"><img src="/jianhua/logo.png" width="80" height="38" alt="鷁NS:g癶" /></span><h2 class="left_h2">R棝\鷁NS</h2> <p style="padding-left:44px;padding-top:5px; color:#7D7D7D">R棝\鷁NS邩罷:g癶6R gP杔Q鳶</p> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-5" style="width:260px; margin-top:-20px;"> <div class="index_contact"> <p style="padding-top:20px;"><a href="/">Q賨枡u楛/a><a href="/case.html" style="padding-left:50px;">`\癧縹歔6R</a></p> <p><a href="/products_1.html">`\癧緥Y</a><a href="/picture3.html" style="padding-left:50px;">7bHh婳</a></p> <p><a href="/products5_1.html">RrR緥Y</a><a href="/news1_1.html" style="padding-left:50px;">癳麜-N胈</a></p> <p><a href="/products6_1.html">vQ僛緥Y</a><a href="/company.html" style="padding-left:50px;">sQ嶯b霳</a></p> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-5" style="width:120px; margin-top:-20px;"> <div class="index_contact"> <p style="padding-top:20px;"><img src="/jianhua/mobile.png" width="80" height="80" alt="鷁NS:g癶" /></p> <p style="padding-left:10px;">Kb:gQ賨</p> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-5" style="width:300px; margin-top:-20px;"> <div class="index_contact"> <p style="padding-top:20px;"><img src="/jianhua/add_logo.png" width="20" height="20" alt="鷁NS:g癶" /><a style="padding-left:20px;">q\NwR棝\鰛轢^%剋m,{ N錧N鞻</a></p> <p style="padding-top:20px;"><img src="/jianhua/tel_logo.png" width="20" height="20" alt="鷁NS:g癶" /><a style="padding-left:20px;">+86-0532-87270326</a></p> </div> </div> </div> </div> <footer> <div class="copyright"> <p><a href="/contact.html">T€鹼b霳</a> | <a href="/c_sitemap.html">Q賨0W</a><span> R棝\鷁NS邩罷:g癶6R gP杔Q鳶 HrCg@b g YHh鱏 <a href="http://beian.miit.gov.cn" target="_blank">仠ICPY16025883鱏-2</a></span></p> </p> </div> </footer> <!--gbg--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Public/css/online.css" charset="utf-8"> <div id="cmsFloatPanel"> <div class="ctrolPanel" style="width:129px; height:259px;"> <img src="/jianhua/right.png" width="129" height="259" alt=""/> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/Public/js/online.js"></script> </body> </html> </body> </html>